Algemene voorwaarden DareFoot trainingen

Artikel 1. Definities 

 1. Met betrekking tot deze algemene voorwaarden zijn de navolgende definities van toepassing: 
  1. (a) Training of opleiding: een door DareFoot verzorgde opleiding, training, her-  en bijscholing, studie- of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding. 
  2. (b) De wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die zich inschrijft voor deelname  aan een training of opleiding van DareFoot. 
  3. (c) Inschrijving: de aanmelding door een wederpartij voor een training of opleiding van DareFoot waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen.  
  4. (d) Cursusmateriaal: opleiding-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook dat voor de uitvoering van een opleiding of training door DareFoot wordt gebruikt. 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen en overeenkomsten aangegaan door DareFoot met een wederpartij waarbij DareFoot diensten levert c.q. zal leveren aan deze wederpartij. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt aan de wederpartij tijdig ter hand gesteld bij het aangaan van een overeenkomst met DareFoot. Tevens zijn de algemene voorwaarden te raadplegen via de website van DareFoot. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. 

 • De toepasselijkheid van andere (inkoop)voorwaarden wordt door DareFoot nadrukkelijk van de hand gewezen. Een verwijzing door de wederpartij naar de toepasselijkheid van zijn eigen (algemene) voorwaarden wordt door DareFoot dan ook niet aanvaard, tenzij DareFoot uitdrukkelijk schriftelijk heeft aangegeven dat zodanige andere voorwaarden van toepassing zullen zijn. De toepasselijkheid van zodanige andere voorwaarden betreft dan uitsluitend die desbetreffende overeenkomst. 
 •  
 • Een wederpartij die eenmaal op de (onderhavige) algemene voorwaarden van DareFoot heeft gecontracteerd wordt geacht ten aanzien van eventueel daarna met DareFoot aangegane overeenkomsten stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden te hebben ingestemd. 
 •  
 • DareFoot is te allen tijde gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt van kracht veertien dagen na de datum van verzending van de gewijzigde algemene voorwaarden aan de wederpartij. Slechts indien de wederpartij uiterlijk op de datum waarop de gewijzigde algemene voorwaarden van kracht zouden worden schriftelijk bezwaar heeft gemaakt tegen de betreffende wijziging(en) zullen ten aanzien van hem de oorspronkelijke algemene voorwaarden van toepassing blijven. 
 • In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze algemene voorwaarden. 

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst 

 1. Alle aanbiedingen door of namens DareFoot, met alle daarin begrepen bijzonderheden en prijsopgaven, zijn te allen tijde geheel vrijblijvend en geldig gedurende 14 kalenderdagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door DareFoot is aangegeven. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door de wederpartij verstrekte gegevens. 
 2. Een overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door DareFoot in dit verband uitgebrachte offerte schriftelijk heeft aanvaard, dan wel door een begin van feitelijke uitvoering door DareFoot. Een overeenkomst komt ook tot stand door middel van de inschrijving voor de opleiding of cursus. Inschrijving vindt plaats (i) per e-mail bevestiging, of (ii) via het inschrijf- en betaalsysteem op de website. 
 3. Indien de wederpartij een particulier is, heeft de wederpartij gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand het recht de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. 
 4. De opdrachtbevestiging van DareFoot wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij door de wederpartij binnen drie dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging aan DareFoot uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt bericht.
 5.  
 6. Wijzigingen in de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk zijn overeengekomen of schriftelijk door DareFoot zijn bevestigd. Na aanvang van de opdracht worden wijzigingen – schriftelijk en in duidelijke bewoordingen en/of omschrijvingen opgegeven door de wederpartij – pas door DareFoot doorgevoerd indien zij schriftelijk door DareFoot zullen zijn bevestigd. 
 7.  
 8. DareFoot is gerechtigd meerwerkzaamheden ten gevolge van gewijzigde of aanvullende werkzaamheden, uitgevoerd op verzoek c.q. in opdracht van de wederpartij dan wel uitgevoerd daar zulks naar het oordeel van DareFoot strikt noodzakelijk was, aan de wederpartij in rekening te brengen. 

Artikel 4. Uitvoering overeenkomst 

 1. De wederpartij geeft DareFoot nu reeds voor alsdan toestemming de overeenkomst in gedeelten uit te voeren en ter zake hiervan telkens per deeluitvoering de wederpartij afzonderlijk te factureren. Iedere deeluitvoering geldt als afzonderlijke uitvoering in de zin van deze voorwaarden. 
 2. DareFoot is bevoegd de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan gemachtigden over te laten, die bevoegd zijn namens DareFoot overeenkomsten aan te gaan met wederpartijen. 
 3. Overeenkomsten, door bemiddeling van vertegenwoordigers of gemachtigden van DareFoot tot stand gebracht, binden DareFoot pas nadat de overeenkomsten door DareFoot schriftelijk zullen zijn bevestigd, dan wel nadat DareFoot tot uitvoering zal zijn overgegaan. 
 4. De wederpartij draagt ervoor zorg dat alle gegevens die DareFoot nodig heeft voor het naar haar oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht dan wel gegevens met betrekking tot specifieke wensen in de gewenste vorm tijdig in het bezit komen van DareFoot. Indien DareFoot om haar moverende redenen besluit dat de specifieke eisen van de wederpartij niet zullen worden uitgevoerd, zal DareFoot zulks aan de wederpartij berichten. De wederpartij kan DareFoot daarvoor niet aansprakelijk stellen en DareFoot is nergens toe verplicht. 

Artikel 5. Levering 

 1. Door DareFoot aangegeven levertermijnen en/of perioden waarbinnen diensten door haar worden uitgevoerd en/of verstrekt zijn te allen tijde geheel vrijblijvend en nimmer te beschouwen als fatale termijnen, hoezeer DareFoot al het mogelijke zal doen om levering binnen de overeengekomen termijn te realiseren. Zij gaan bovendien pas in nadat DareFoot de opdracht heeft bevestigd. 
 2.  
 3. Bij overschrijding van de levertermijn dient de wederpartij DareFoot derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij aan DareFoot een redelijke termijn van tenminste 21 kalenderdagen dient te worden gesteld waarbij zij alsnog aan de overeengekomen verplichtingen kan voldoen. 
 4.  
 5. Overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn geeft de wederpartij nimmer aanspraak op enige schadevergoeding, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van DareFoot. 
 6.  
 7. Uitstel van een levertermijn op verzoek van de wederpartij kan slechts geschieden met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DareFoot, onder de voorwaarde dat de aan het uitstel verbonden kosten en verliezen volledig voor rekening en risico van de wederpartij blijven. In dat geval is de door DareFoot aan de wederpartij te verstrekken kostenopgave bindend voor de wederpartij. 

Artikel 6. Overmacht 

 1. Overmacht, op welke wijze ook ontstaan, geeft DareFoot te harer keuze het recht ofwel de levertermijn te overschrijden ofwel de met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat DareFoot te dier zake tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij verplicht zal zijn en zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is. 
 2. Mocht de overmachtsituatie langer dan drie maanden aanhouden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst door een aldus luidende verklaring te ontbinden, in welk geval DareFoot geen schadevergoeding jegens de wederpartij verschuldigd is. Voor zover mogelijk zal DareFoot een andere tijdstip voor het laten plaatsvinden van de training of opleiding vaststellen, evenwel zonder dat daartoe enige garantie geboden kan worden. 

Artikel 7. Kwaliteitswaarborg 

 1. Alle trainingen en opleidingen worden verzorgd door DareFoot dan wel vinden deze plaats onder haar regie c.q. toezicht. DareFoot staat ervoor in dat haar trainingen te allen tijde actueel en van voldoende kwaliteit zijn. Zij verricht haar diensten evenwel in de vorm van een inspanningsverplichting en niet in de vorm van een resultaatsverplichting. Ingeval van langdurige uitval van de door DareFoot ter beschikking gestelde trainer zal zij in alle redelijkheid bewerkstelligen dat tijdig voor gelijkwaardige vervanging van de trainer wordt zorggedragen, een en ander in overleg en overeenstemming met de wederpartij. 
 2. DareFoot behoudt zich te allen tijde het recht voor om de inhoud van haar trainingen en opleidingen evenals het in dit verband door haar gebruikt cursusmateriaal (gedeeltelijk) te wijzigen, aan te vullen of te doen vervallen, een en ander met het oog op de waarborging van het beoogde kwaliteitsniveau. 

Artikel 8. Deelname 

 1. In geval van op maat gemaakte c.q. gepersonaliseerde trainingen en opleidingen vinden de trainingsdata plaats op de data zoals in overleg bepaald tussen DareFoot en de wederpartij. 
 2. In geval de wederpartij wil deelnemen aan trainingen en opleidingen van DareFoot dient de wederpartij zich daartoe in te schrijven via de aanmeldprocedure zoals deze door DareFoot is vastgesteld, tenzij anders is aangegeven. 
 3. Tenzij anders is aangegeven, geschiedt de deelname aan een training of opleiding te allen tijde naargelang de volgorde van aanmelding. 
 4. DareFoot verschaft de wederpartij nimmer de garantie dat de inschrijving door de wederpartij voor een specifieke training of opleiding ook daadwerkelijk leidt tot deelname hieraan. Ingeval deelname niet mogelijk blijkt zal DareFoot ertoe zorgdragen dat de wederpartij op een ander tijdstip aan een gelijksoortige training of opleiding kan deelnemen. 

Artikel 9. Annulering c.q. wijziging DareFoot 

 1. DareFoot behoudt zich te allen tijde het recht voor om binnen een termijn van zeven dagen voor het plaatsvinden van een opleiding of training deze geheel of ten dele te annuleren ingeval het aantal deelnemers aan de training of opleiding naar de mening van DareFoot ontoereikend is. Een dergelijke annulering is tevens mogelijk indien zich bijzondere omstandigheden voordoen als gevolg waarvan van DareFoot niet kan worden verwacht dat de training of opleiding doorgang vindt. 
 2.  
 3. In geval van een situatie zoals vermeld onder het vorige lid van dit artikel zal DareFoot ertoe zorgdragen dat de wederpartij tijdig van de annulering op de hoogte wordt gesteld, evenwel zonder dat DareFoot aansprakelijk kan worden gesteld voor enige (gevolg)schade die voor de wederpartij is opgetreden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van DareFoot. In een dergelijk geval zal DareFoot het door de wederpartij reeds betaalde cursusgeld zo spoedig aan de wederpartij retourneren, tenzij in overleg met de wederpartij een nieuwe opleidingsdatum wordt vastgesteld. 
 4.  
 5. Indien de omstandigheden naar de mening van DareFoot daartoe nopen, kan DareFoot wijzigingen doorvoeren in de groepsgrootte en in het aantal begeleidende trainers. 9.4 DareFoot behoudt zich te allen tijde het recht voor om door haar ingeschakelde trainers/docenten die belast zijn met de uitvoering van de opleidingen voor de aanvang of ten tijde van opleiding of training te vervangen door andere trainers/docenten. 
 6.  
 7. Afhankelijk van het niveau van de deelnemers, van tussentijdse aanpassingen van te behandelen leerstof en/of tussentijdse aanpassing aan de specifieke omstandigheden die tevoren redelijkerwijs niet waren te voorzien, kan de werkelijke duur van de opleiding of training korter of langer uitvallen dan DareFoot voorhands had aangegeven. 
 8.  
 9. Het staat DareFoot te allen tijde vrij om een training of opleiding in een andere accommodatie dan voorzien te laten plaatsvinden. In een dergelijk geval zal DareFoot de wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen. 

Artikel 10. Annulering wederpartij 

 1. De wederpartij is te allen tijde gerechtigd om een overeengekomen training of opleiding te annuleren. Bij annulering van de overeenkomst vanwege oorzaken gelegen aan de zijde van de wederpartij is de wederpartij verplicht tot vergoeding van alle door DareFoot gemaakte (on)kosten, alsmede tot vergoeding van alle financiële gevolgen voor DareFoot wegens de niet uitvoering van de overeenkomst. De vergoeding is opgebouwd conform de navolgende staffel: In geval van annulering tot aan 8 weken voor de geplande startdatum van de training of opleiding is de wederpartij 25% van de factuur- of offerte prijs verschuldigd; II. Ingeval van annulering tot aan 4 weken voor de geplande startdatum van de training of opleiding is de wederpartij 50% van de factuur- of offerte prijs verschuldigd; III. in geval van annulering binnen de periode van 4 tot 2 weken voor de geplande startdatum van de training of opleiding is hij 80% van de factuur- of offerte prijs verschuldigd; en IV. in geval van annulering binnen de periode van 2 weken voor de geplande startdatum van de training of opleiding is hij 100% van de factuur- of offerte prijs verschuldigd. Het voorgaande geldt onverminderd het recht van DareFoot om volledige schadevergoeding van de wederpartij te verlangen. 
 2.  
 3. Het door DareFoot aan de wederpartij te restitueren bedrag zal zij zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een termijn van dertig dagen na het tijdstip van annulering aan de wederpartij terugbetalen door overboeking van het betreffend bedrag. 

Artikel 11. Prijzen 

 1. Tenzij anders aangegeven, omvatten de door DareFoot gehanteerde prijzen tevens de kosten van de gebruikte trainings- en cursusmaterialen, het honorarium van de trainer (waaronder mede begrepen diens voorbereiding en coördinatie) en de door deze te maken reis- en verblijfkosten. In overleg met de wederpartij worden lesruimten danwel andere trainingsfaciliteiten aan DareFoot kosteloos beschikbaar gesteld. Ingeval van zogeheten open trainingen, voor het gebruik waarvan huurgelden verschuldigd zijn, berekent DareFoot een overeenkomstige vergoeding door aan de wederpartij. 
 2.  
 3. Alle door DareFoot in aanbiedingen en/of overeenkomsten vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en gelden exclusief omzetbelasting, tenzij door DareFoot anders is aangegeven en/of overeengekomen. DareFoot is gerechtigd elke wijziging van het BTW-tarief aan de wederpartij door te berekenen. 
 4.  
 5. DareFoot behoudt zich te allen tijde het recht voor om de door haar gehanteerde prijzen tussentijds te wijzigen, zulks met inachtneming van een termijn van dertig dagen. Ingeval een aangekondigde prijsverhoging mede van toepassing is op een lopende overeenkomst heeft de wederpartij tot aan de ingangsdatum van de tariefsverhoging het recht om de betreffende overeenkomst schriftelijk op te zeggen, mits de prijsverhoging de aanvankelijk overeengekomen prijs met meer dan 10% overstijgt. 

Artikel 12. Zekerheidsstelling 

 1. DareFoot is te allen tijde gerechtigd van de wederpartij te verlangen dat deze hetzij de overeengekomen tegenprestatie(s) vooruitbetaalt, hetzij dat deze een in het bancaire verkeer aanvaardbaar geachte zekerheid stelt (zoals een onherroepelijke bankgarantie) voor de nakoming van al hetgeen DareFoot van de wederpartij uit hoofde van de overeenkomst of uit welke hoofde dan ook te vorderen heeft of zal krijgen, alvorens tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst over te gaan. 
 2.  
 3. Indien de wederpartij niet de verlangde vooruitbetaling of zekerheid voldoet respectievelijk verstrekt heeft DareFoot het recht de uitvoering van de gesloten overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd diens recht schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 13. Betaling 

 1. De vergoeding van de door haar verrichte dienstverlening berekent DareFoot aan de wederpartij via vooruitbetaling online, tenzij anders overeengekomen. Ingeval DareFoot een factuur aan de wederpartij toezendt, dient betaling van het betreffend factuurbedrag uiterlijk binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum. Facturen zendt DareFoot telkenmale voorafgaand aan de betreffende training of opleiding, tenzij anders overeengekomen. 
 2.  
 3. Betaling door de wederpartij geschiedt zonder enige korting of verrekening, hoe ook genaamd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Fouten van geringe aard in het cursusmateriaal of andere door DareFoot vervaardigde werken kunnen nimmer reden zijn voor betalingsweigering of wijziging van de overeengekomen prijs. 
 4.  
 5. In geval de wederpartij in gebreke blijft om binnen de vastgestelde termijn aan DareFoot te voldoen hetgeen hij aan haar verschuldigd is, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en derhalve zonder dat daartoe enige mededeling, waarschuwing dan wel ingebrekestelling van de zijde van DareFoot vereist is. In dat geval is de wederpartij aan DareFoot vanaf de datum van verzuim de wettelijke handelsrente verschuldigd. Ingeval de wederpartij een particulier betreft wordt uitgegaan van de wettelijke rente. 
 6.  
 7. Door de wederpartij verrichte betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde kosten en rente, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 
 8.  
 9. DareFoot is gerechtigd tot vergoeding van alle kosten verbonden aan de incassering van haar vordering(en) op de wederpartij. DareFoot is gerechtigd haar vordering ter zake van een onbetaald gebleven factuur onmiddellijk aan een derde ter incassering uit handen te geven. Alle (buiten)gerechtelijke kosten om te komen tot incassering van de vordering komen nadrukkelijk integraal voor rekening van de wederpartij, welke buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag vermeerderd met de omzetbelasting, zulks met een minimum van € 250,- vermeerderd met de omzetbelasting. Betreft de wederpartij een particulier dan zal DareFoot de wederpartij een termijn van 14 dagen stellen waarbinnen de wederpartij alsnog de betaling dient te verrichten, waarbij de wederpartij erop gewezen zal worden dat bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn buitengerechtelijke incassokosten aan hem berekend zullen worden. In geval van buitengerechtelijke incassokosten zal alsdan voor wat betreft de hoogte ervan worden uitgegaan van de Staffels zoals vervat in de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten. 
 10.  
 11. DareFoot is gerechtigd haar dienstverlening uit hoofde van gesloten overeenkomsten op te schorten tot het moment waarop de wederpartij zorg zal hebben gedragen voor de aflossing van al hetgeen hij aan DareFoot verschuldigd is. 
 12.  
 13. De niet-betaling van enig factuurbedrag op de vervaldag heeft tot gevolg dat onmiddellijk alle vorderingen van DareFoot op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar worden (waarbij nadrukkelijk inbegrepen ook de vorderingen die op dat moment nog niet opeisbaar zouden zijn) zonder dat daartoe enige mededeling, waarschuwing, dan wel ingebrekestelling van de zijde van DareFoot vereist is. 

Artikel 14. Klachten 

 1. We verwijzen u graag hiervoor naar onze klachtenregeling.

Artikel 15. Aansprakelijkheid 

 1. DareFoot aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van schade die tijdens het plaatsvinden van een training of opleiding aan (persoonlijke) eigendommen van de wederpartij plaatsvindt. 
 2.  
 3. Al het door DareFoot ontwikkelde en/of samengestelde cursusmateriaal dan wel ander werk, voortvloeiend uit of verband houdend met een training of opleiding, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Niettemin kan DareFoot op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. DareFoot aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen door en/of beslissingen van de wederpartij, die gebaseerd zijn op bedoelde materialen en werken. 
 4.  
 5. Tijdens een training of opleiding worden door DareFoot geregeld praktische adviezen, ideeën en/of mogelijke oplossingen voor (problemen in) de praktijk aangereikt. Hoewel het aanreiken hiervan op zo zorgvuldig mogelijke wijze geschiedt, kan DareFoot op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van deze adviezen. Zij aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen door en/of beslissingen van de deelnemer die gebaseerd zijn op bedoelde adviezen. DareFoot is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheden in door haar verstrekte adviezen en gegevens aan de wederpartij, behalve in geval van grove schuld of opzet aan haar zijde. 
 6.  
 7. DareFoot kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor opgetreden schade in welke vorm en op welke wijze dan ook als gevolg van enig(e) feit of gebeurtenis die door toedoen van de wederpartij in of nabij de trainingsaccommodatie heeft plaatsgevonden. Iedere handeling van de wederpartij geschiedt derhalve te allen tijde voor eigen rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij vrijwaart DareFoot voor iedere mogelijke aansprakelijkstelling door derden in dit kader. Het voorgaande geldt tevens indien enig ander persoon dan de wederpartij op enigerlei schade ondervindt door toedoen van de wederpartij. 
 8.  
 9. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van DareFoot of degenen die door DareFoot zijn ingeschakeld, wordt elke aansprakelijkheid voor directe of indirecte geleden schade ontstaan bij of door de uitvoering van de overeenkomst, dan wel door gebreken van door DareFoot geleverde zaken bij de wederpartij of derden uitgesloten. Onder indirecte schade wordt nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen bedrijfsschade, gederfde winst, immateriële schade, stilligschade, gevolgschade (ook bij derden) en andere vormen van vermogensschade, waaronder mede begrepen alle mogelijke aanspraken van derden, in de ruimste zin des woords. 
 10.  
 11. In geval van aansprakelijkheid aan de zijde van DareFoot komt voor vergoeding alleen die schade in aanmerking, waartegen DareFoot is verzekerd. 
 12. De vergoeding waartoe DareFoot uit hoofde van aansprakelijkheid is verplicht bedraagt maximaal een bedrag gelijk aan het factuurbedrag van de door DareFoot verrichte werkzaamheden die aan de aansprakelijkheid wettelijk en/of oorzakelijk ten grondslag liggen. Ingeval van een periodieke betalingsverplichting aan de zijde van de wederpartij zal een dergelijke vergoeding niet meer bedragen dan de door de wederpartij verschuldigde vergoeding met betrekking tot (maximaal) één maand. 
 13.  
 14. DareFoot is niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade indien de wederpartij op het moment waarop de schade toebrengende gebeurtenis zich voordoet in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens DareFoot. Het in de vorige zin bepaalde geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van DareFoot zelve bij uitvoering van de overeenkomst, waaronder niet begrepen haar niet-leidinggevende ondergeschikten. 
 15.  
 16. Indien de wederpartij niet zelf deelneemt aan een opleiding, staat de wederpartij ervoor in dat de deelnemers ten behoeve van wie de opleiding is afgenomen de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard. 

Artikel 16. Rechtsverwerking 

 1. De wederpartij dient eventuele opgetreden schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van dertig dagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij DareFoot te melden. Schade die niet binnen deze termijn door de wederpartij is gemeld komt niet voor vergoeding in aanmerking. 
 2.  
 3. De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig maken van enig geschil door de wederpartij jegens DareFoot ter zake van of naar aanleiding van enige overeenkomst vervalt c.q. verjaart na verloop van één jaar nadat de wederpartij op de hoogte was c.q. op de hoogte had kunnen zijn van de aanleiding daartoe. 
 4.  

Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud 

 1. Alle door DareFoot aan de wederpartij geleverde zaken – waaronder mede doch niet uitsluitend dient te worden verstaan door haar aan de wederpartij ter beschikking gesteld cursusmateriaal – blijven eigendom van DareFoot totdat de wederpartij heeft voldaan aan al haar verplichtingen ten opzichte van DareFoot. 

Artikel 18. Industriële en intellectuele eigendom 

 1. Alle rechten van industriële- of intellectuele eigendom met betrekking tot de van DareFoot afkomstige dan wel door haar ontwikkelde of beschikbaar gestelde werken worden en blijven uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van DareFoot, ongeacht het aandeel van de wederpartij of van door hem ingeschakelde derden (waaronder begrepen eigen personeel van DareFoot) in de tot standkoming daarvan. De uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan DareFoot voorbehouden. Het is de wederpartij niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten van intellectuele eigendom uit de door DareFoot beschikbaar gestelde werken te verwijderen of te wijzigen. 
 2.  
 3. Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het door DareFoot vervaardigde cursusmateriaal of enig ander werk voortvloeiend of verband houdend met een training of opleiding berust bij DareFoot, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 4.  
 5. Deelnemers mogen al het door DareFoot vervaardigde en/of ter beschikking gestelde cursusmateriaal of enig ander werk alleen voor eigen gebruik gebruiken. Zonder voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van DareFoot is het niet toegestaan om: I. cursusmateriaal of enig ander werk geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, op welke wijze dan ook. II. cursusmateriaal of enig ander werk aan derden af te staan, te verkopen of op enig andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen. 

Artikel 19. Geheimhouding en privacy 

 1. DareFoot , haar personeel en/of voor DareFoot werkzame personen zullen de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. De wederpartij zal het bestaan, de aard en de inhoud van de met DareFoot gesloten overeenkomst evenals overige bedrijfsinformatie van DareFoot geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DareFoot . 
 2.  
 3. DareFoot verwerkt de door de wederpartij verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van DareFoot . De Klant garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt, zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door DareFoot. 

Artikel 20. Opschorting en ontbinding

 1. DareFoot heeft het recht om zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst tot nader order op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding of garantie gehouden te zijn ingeval van faillissement van de wederpartij, surseance van betaling, schuldsanering dan wel stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de wederpartij. 

Artikel 21. Toepasselijk recht en forumkeuze 

 1. Alle geschillen met betrekking tot de door deze algemene voorwaarden beheerste overeenkomsten zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank die op basis van de vestigingsplaats van DareFoot bevoegd is. 
 2.  
 3. Op alle door deze algemene voorwaarden beheerste overeenkomsten en overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn of daarmee samenhangen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 
DareFoot, maart 2024
© 2024 Impuls Podotherapie - Powered by Maatos